WhatsApp API to Send Text Message

SEND DIRECT MESSAGE API

Send Text: (POST)

https://app.wappapi.in/api/send.php?number=9198480xxxxx&type=text&message=test-message&instance_id=609ACF283XXXX&access_token=e10adcxxxxba59axxx56e0xxxxxxxxxx

PARAMS:

number To WhatsApp number (with country code)
type text
message Message Text
instance_id Your Instance ID (eg: 609ACF283XXXX)
access_token  Your API Access Token (eg: e10adc3949ba59abbe56e0xxxxxxxxxx)

 

Was this helpful?

4 / 1